Wydarzenia

7 września 2018 r. - termin obowiązku odpowiedzi do URE

Kategoria: Wydarzenia  


Prezes URE przypomina, że każde przedsiębiorstwo energetyczne wyznaczone operatorem systemu elektroenergetycznego, jest zobowiązane przedłożyć Prezesowi URE do zatwierdzenia propozycję wymogów ogólnego stosowania lub metod stosowanych do obliczania lub ustanawiania takich wymogów, wynikających z NC DCC, w terminie do 7 września 2018 r.
Obowiązek ten wynika z  rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru.

Powyższe rozporządzenie określa wymogi techniczne dotyczące przyłączania do sieci elektroenergetycznej:

  • instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego,
  • instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego,
  • systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych,
  • jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i właściwych OSP.

Zarząd OSDnEE