O nas

Miło nam, że zechcieliście Państwo zainteresować się naszą organizacją i jej zamierzeniami. Poniżej, krótko przedstawimy siebie oraz nasze zamierzenia oraz co chcemy zrobić i jak.

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dystrybutorów Niezależnych Energii Elektrycznej (OSDnEE), działające na podstawie Ustawy o stowarzyszeniach i własnego Statutu, zostało zawiązane w dniu 14 lipca 2016 roku. Zebranie Założycielskie podjęło uchwałę o utworzeniu Stowarzyszenia, przyjęło jego Statut, wybrało władze wykonawcze i rewizyjne, ustaliło zasady członkostwa oraz wysokość składki członkowskiej. W dniu 2 sierpnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy stosownym postanowieniem wpisał OSDnEE do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000630627.

 

Stowarzyszenie działa w oparciu o pracę społeczną swoich członków i nie prowadzi działalności gospodarczej, bo nie taki był cel jego powołania.

 

Członkami - założycielami Stowarzyszenia jest kadra kierownicza koncesjonowanych przedsiębiorstw energetycznych, m.in. Plus Energia, Grupa Green Lights, Power 21, Grupa Energia, Terawat, Energo System – Henryk Kotuła, prowadzących lub wspomagających działalność gospodarczą w zamkniętych systemach dystrybucyjnych, zarówno w zakresie dystrybucji, jak i obrotu energią elektryczną, mających status OSDn.

 

Celami Stowarzyszenia są m.in.: wzmocnienie w gospodarce Polski i w sektorze energii pozycji formalno-prawnej i rynkowej zamkniętych systemów dystrybucyjnych; promowanie współpracy uczestników rynku energii elektrycznej z zamkniętymi systemami dystrybucyjnymi; reprezentowanie zbiorowych interesów członków Stowarzyszenia wobec organów władzy publicznej.

 

Stowarzyszenie m.in. będzie współdziałać z organami i instytucjami władzy publicznej oraz organizacjami o podobnym charakterze w sprawach rynku energii; będzie występować do władz i organizacji nadzorujących funkcjonowanie rynku energii elektrycznej z inicjatywami zmian systemu regulacji obowiązujących na tym rynku; będzie także prowadzić wspólną politykę medialną promującą działalność Stowarzyszenia i jego członków. Enumeratywne zestawienie celów i sposobów działania znajdziecie Państwo w Statucie (pobierz: Statut).

 

Jednym z najważniejszych obszarów naszego działania będzie współuczestnictwo w szeroko rozumianym procesie legislacyjnym. W pierwszej kolejności chcemy wesprzeć i sfinalizować inicjatywę Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach zmierzającą do wprowadzenia uproszczonej regulacji dla tzw. wydzielonych obszarów dystrybucyjnych (Stanowisko nr 2/2/2016 WRDS w Katowicach z dnia 26.02.2016 roku). Warto przypomnieć, iż próbę podobnych rozwiązań legislacyjnych zapisano tzw. dużym trójpaku energetycznym przygotowywanym w 2013 roku.

 

Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne jako członkowie zwyczajni oraz osoby prawne jako członkowie wspierający. Członka Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia, po złożeniu przez kandydata deklaracji członkowskiej wraz z dołączoną do deklaracji rekomendacją co najmniej 2 (dwóch) zwyczajnych członków Stowarzyszenia (pobierz: Deklaracja). Członkowie zwyczajni wnoszą 100 zł wpisowego i 100 zł składki członkowskiej, natomiast członkowie wspierający – odpowiednio 1000 zł i 6.000 zł, proporcjonalnie do okresu rocznego. W ich przypadku jest możliwe wnoszenie składki rocznej ratalnie.

 

Aktualnie OSDnEE znajduje się, w początkowej fazie organizacyjnej (wynajem biura, tworzenie strony internetowej oraz wizualnych atrybutów identyfikacyjnych, przygotowanie informacji o Stowarzyszeniu dla władz publicznych). Podjęło już działania związane z akwizycją nowych członków.
I co ważne – zainicjowało spotkania merytoryczne z organami administracji rządowej i innymi organizacjami szeroko rozumianego sektora energii. Początki są obiecujące, a sam fakt powołania OSDnEE został z zadowoleniem powitany przez naszych dotychczasowych rozmówców, zwłaszcza Prezesa URE. Pod naszym adresem są też formułowane niemałe oczekiwania, by Stowarzyszenie, na wzór podobnych stowarzyszeń, takich jak PTPiREE oraz TOE, stało się istotnym uczestnikiem publicznej dyskusji o rynku energii. To niewątpliwie ambitne wyzwanie, któremu będziemy w stanie sprostać dzięki znaczącemu poparciu ze strony całego środowiska OSDn.
Zapraszamy zatem do członkowstwa w Stowarzyszeniu i współuczestnictwa w realizacji jego zamierzeń.

 

ZARZĄD OSDnEE

 


Warszawa, dnia 8 czerwca 2018 roku